Strona główna
Kontakt
 


Oznaczenie firmy: Ryszard Krzoska Firma Audytorsko-Doradcza „AUDYTOR”

Lista podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
prowadzona przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów
numer podmiotu 26

Rejestr biegłych rewidentów
prowadzony przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów
nr rejestru 7050

Wpis do ewidencji:
Prezydent m. Tarnowa ewidencja działalności gospodarczej 
pod numerem 9216/92

Siedziba: ul. Długa 24/195; 33-100 Tarnów

Regon: 850047259

NIP: 873-000-29-90


Przedmiot działalności podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych według ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym
(Dz. U. z 2009 r. Nr 77, poz. 649):


1. Wykonywanie czynności rewizji finansowej (art. 48 ust. 1), obejmujące badanie, przeglądy sprawozdań finansowych lub inne usługi poświadczające, o których mowa
w odrębnych przepisach lub standardach rewizji finansowej (art. 2 pkt. 2)

2. Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych (art. 48 ust. 2 pkt. 1)

3. Doradztwo podatkowe (art. 48 ust. 2 pkt. 2)

4. Prowadzenie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego (art. 48 ust. 2 pkt. 3)

5. Działalność wydawnicza lub szkoleniowa w zakresie rachunkowości, rewizji finansowej
i podatków (art. 48 ust. 2 pkt. 4)

6. Wykonywanie ekspertyz lub opinii ekonomiczno-finansowych (art. 48 ust. 2 pkt. 5)

7. Świadczenie usług atestacyjnych, doradztwa lub zarządzania, wymagających posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej (art. 48 ust. 2 pkt. 6)

8. Świadczenie usług przewidzianych standardami rewizji finansowej, a także innych usług zastrzeżonych w odrębnych przepisach do wykonywania przez biegłych rewidentów (art. 48 ust. 2 pkt. 7)

Zakres świadczonych usług i tworzone narzędzia każdorazowo poprzedzane są odpowiednią identyfikacją potrzeb, z uwzględnieniem uwarunkowań i specyfiki działania klienta.


 
Top